Güz Çiçekleri

Kıymetli arkadaşlar bu sitede birşeyler gönderin yazalım diyorum ama; iş yine bize düştü, Doğa yıl içinde kendi  mevsimini yaşar ve yerini  başka bir mevsime bırakır, insanoğlu da doğar, büyür ve yaşlanır yine her yaşın ayrı bir güzelliğin tadar, sonunda hayata veda eder. Bu örnekleri çoğaltabilisiniz. Ülkelerin de baharı, yazı ve kışı olur. Ülkelerin de Demokrasi,insan hakları, Sağlık, Eğitim, ış imkanları ile Düşünceye ve hür teşebbüse saygı varsa, kendi ülkendeki insanları ötekileştirmiyorsa, işte; o zaman baharı yaşarsınız. Çiçekler parlak açar rüzgarlar serin eser Fakat kişisel hırslar, kas sistemi, Güçlünün egemenliği, çıkar guruplarının keyfiligi ile rüşvet çarkı hakim olduysa Kışa hazırlıklı olun kışı yaşarsınız.                                                                                                                                        

    Anlatmaya çal��t���m konu ise 1960 l� y�llardan bu yana hadi; 1970 li y�llara� hat�rl�yorum 35 y�ll�k hayat�mda, Kerpiç evde do�dum �imdi ise villada ya��yorum, Ç�radan lüks ayd�nlatmaya, So�ukkuyu ayakkab�dan iskarpinlere, Ka�n�dan jiplere, Tand�rdan �s�s�ndan otomaik �s�tmaya, Yavan ekmekten ku� sütü sofralara vesselam saymakla bitmez imkanlar ve sayfalar dolusu örnekler, insan hayat� iyile�tirilmi� ve lüks hayat ba�lam�� peki; 1960 l� y�llar�n insan� m� �ansl� bizmi sorusunu soral�mm�? onlar gitti günah�yla sevab�yla hakk�n rahmetine kavu�tular onlar lüks hayat ya�amad� ama yalan, iftira, haram ve helal konular�nda al�nlar� aç�kt�, lüks hayat ya�ayan yeni nesil acaba menfaat ve ç�karlar u�runa ya�anan bu döneme bakal�m, iftira ve kul hakk�n�n yok say�ld��� bu y�llar�, �nanc�n� kalbine de�ilde kimli�ine yazd�ran bunca gafil, bugün olmasada yar�n lüks hayat�n ve oto yollar�n onlar� kurtaramayaca��n� gördükleri zaman i�i i�ten geçmi� olacak ve pi�manl�k fayda etmeyecek.

     Sonbahar güllerinin mahsun açt��� bu mevsimde, De�i�meyen tek �eyin Devlet sevdas�, Bayrak sevgisi, insana olan sayg� ile inanc�n� kalbine yazan bireylerin do�ru bildi�i yolda  Ülke ba�ar�s�na sevinçten a�layan, çalmayan ç�rpmayan, milletin mal�n� yemeyen, iftira etmeyen, ahlaks�zl��� ticaret saymayan, Halka hizmeti Hakka hizmet oldu�una inanan ve uygulayan bireyler olarak bu ülkeye sahip ç�karak, lider ülke hayalimizle bahar� beklemeliyiz, soguk esen ters rüzgarlar, boynu bükük açan güz çiçekleri k��� rahat atlat�p o ihti�am�n� yine sunacak, k�r çiçekleri ile sarma� dola� olacak, yeterki siz �NANDIGINIZ G�B� YA�AYIN, �ayet YA�ADI�INIZA �NANIRSANIZ Onu �nanç sayarsan�z, Birgün Kuru yaprak gibi savrulur kaybolur gidersiz.

       K�ymetli Köy sakinlerimizin ebediyete intikal edenlere gani gani rahmet diliyor, hayatta olan hastalara sa�l�k ve s�hhat dileklerimle. Hayat�n�z�n;sa�l�kl�, huzurlu ve istedi�iniz do�rultuda devam etmesi temennisi ile sayg�lar sunuyorum.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için buraya tıklayın