İlk Yazımız

Kıymetli büyüklerim sevgili gençler bu sitede ilk yazıyı yazmak ve sizlerle bu siteyi paylaşmak istedim ve ne yazılır diye düşündüm belki geçmiş yılları ve anıları hep beraber hatırlamak yılların nasıl geçtiğini ve su gibi akıp gittiğini sizlerle paylaşmak istedim.

1975 li y�llarda Köye elektri�in gelmesiyle birlikte insan�m�z o ampulün nas�l yand���n� anlamaya çal���yor ve hayretle bak�yordu derken. Televizyonu köyde ilk görenlerde ayn� �a�k�nl�k içinde bunun nas�l oldu�unu anlamaya çal���yorlard� TRT nin tek kanal�na saatlerce aç�l���n� ve istiklal mar��n� beklerlerdi, gençlik gurbette idi Bayramlarda herkes köye gelir Köy �enlenirdi.

Bir dönemler orak ile ekin biçilir, ka�n� ile gelir, düven ile sürülür nihayet rüzgar ile savrulurdu derken Köyde traktör Ahmet amcalarda vard�, köyün önünde su de�irmeni, Hayrullah amcan�n Bulgur makinesi, Durmu� emmi ve Bilal amcan�n bakkal�, �brahim amca �oför, �dris emmi di� çeker, Durmu� amca At nallar, Hac� �brahim amca i�ne yapar, �ak�r amca dü�ün davulunu çalar, Zeynel Ö�retmen, �mam Kamil hocam, Muhtar Assiyenin Baba (Selli Muhtar) , Çoban Nutu Emmi ve Durdu Mehmet amca, Bekçi Seyit amca 80 li y�llardan sonra biraz daha yeni teknikler geli�ti çiftçilik Traktörler, Patoslar,vs hep öncülü�ünü Ahmet ÖZCAN Lar yapard� Nihayet �ükrü amcan�n Muhtarl���nda Köye telefon geldi.

Haf�zalar�m� zorlad�m ve bu günlere nerelerden geldi�imizi hat�rlad�m, �u an Köyümüzün yeti�tirdi�i de�erler ve hangi meslek ve kariyerde olursa olsun mutlaka çok çal��arak, dürüst davranarak azimlerinin sonucu bulunduklar� yerlere gelmi�lerdir.

Sonuç olarak köyümüz tutkun, sayg�l� ve örnek bir köydür. Bu özelli�ini’ de “Rabbim bana bir veriyorsa Kom�uma on versin “ Diyebilen gönlü zengin, yard�msever,ho�görülü, dürüst olu�undand�r, umar�m bu özelli�ini daha da geli�tirir ve sürdürür.

Bu köyün güzel insanlar�na sa�l�k ve mutluluklar diliyorum

Yorum Ekle

Yorum yazmak için buraya tıklayın