ANASAYFA   |   GUNCEL HABERLER   |   SOSYAL HABERLER   |   ANILAR & MAKALELER

KENDİ KALEMİMDEN ANILAR

KENDİ KALEMİMDEN
            1965 yılında Sosun köyünde Tandır ile ısınan yarı kerpiç bir odada doğdum ve ilk hatırladığım dedem Mehmet Karademir in ava gitmesi ve şehre sık sık giden Güllü ebemin çemen ekmeği getirmesidir. Çocukluk y�llar�mda köyde kalabal�k bir nüfus vard�,bayramlar çok �enlikli idi. Tand�r yanard�, evler genelde ah�rlar ile biti�ikti,derenin suyu boldu kuyulardan su al�n�rd�, so�an ve ayran köyün vazgeçilmezlerinden di. Mahallenin ya�l�lar�na sayg� ve sevgi vard� her birinin ayr� ayr� manileri olurdu ; sava� an�lar�ndan kendilerine özgü yetenekleri olan büyüklerimiz vard� onlar� sayar ve sevgi duyard�k.
           1975 y�l�nda ilkö�retimi tamamlad�m. Babam�n Konya’da çal��t��� y�llard� annem ve ablam ile tarlada çal���rd�k. Kimseye muhtaç olmayacak �ekilde geçimimizi sürdürürdük. O Y�llarda bizleri hiç yaln�z b�rakmayan Cemal Ceylan, Hasan Hüseyin Ceylan ile babam�n iyi dostluklar� vard�. Hac� �smail amca ba�a giderken u�rard�. Behsat Ceylan amca, �akir emmi, Ahmet Özdemir Kom�ular�m�zd�.
            1979 y�l�nda dedemi kaybettik.1979 y�l�nda Süleyman Ortaokuluna ba�lad�m,3 y�lda okulu bitirip �ehrin yolunu tuttum. K�smette Endüstri Meslek Lisesi varm��, okulu bitirip her gencin hayallerinde olabilece�i gibi benim de hayalim olan kamuda görev alarak, vatana ve millete hizmet etmekti çünkü adaletle halka hizmetin Hakka hizmet oldu�una inanm��t�m. Kayseri’de tek odal� bir yerde kald�m ve dershaneye giderek s�navlara haz�rland�m. Nasipte askeri okul varm��, böylelikle benim için heyecanl� bir �zmir yolculu�u ba�lad�. Türk Silahl� Kuvvetleri’nde Havac� Astsubay olman�n tarif edilmez mutlulu�u içinde Askerlik hayat� ile tan��t�m. Asker olmama üzülenler de sevinenler de vard�; rahmetli Güllü ebem üzülmü�tü. Burada bizlere çocukluk y�llar�ndan beri iyi bireyler olmada eme�i çok olan Kamil hocaya ve asker olmamda tavsiyeleri ile pay� olan Yesari amcama �ükranlar�m� belirtmek isterim.
               Buraya kadar gençlik y�llar�md�. Zaman içinde ebemi, Yunus amcam�, day�m�, teyzemi ve Kom�ular�m�zdan ço�unu kaybettik. Fakat kaybettiklerim kadar hayat�ma girenlerde oldu; Askeri okuldan sonra e�im Nuriye ve 3 çocu�um hayat�m�za girdi. Askerlik hayat�mda, ya�am�m�n her an�nda gayretleri ve deste�ini esirgemeyen e�im ile dualar�n� hiç eksik etmeyen anne ve babama �ükranlar� borç bilirim. Benim için hayat�mda önemli olan 30 y�la yak�n askerlik hayat�mdan bahsetmek istiyorum. Askerlik hayat�ma gelince �zmir’de ba�layan ve Band�rma, Diyarbak�r ve Kayseri’de devam eden görevlerim esnas�nda kendime ‘Ba�ka Ordu Yok Ba�ka Türkiye Yok’ slogan� ile kuruma sa�lad���m ve yapt���m her çal��may� severek ve büyük zevkle yapt�m. Bir asker için can�n� seve seve bu vatana verecek bir nefer gibi çal��t�m çal��maya da devam ediyorum.
           Askerlik hayat�mda çok az insana nasip olan birimlerde çal��t�m ve beni daha mutlu eden yan� ise bize güvenen ve seven arkada�lar�n güvenine lay�k olmaya çal��t�m; servetin en büyü�ünün karakter ve itibar oldu�una inand�m. TSK’da önemli görevleri bu millete ve ülkeye sevdam�z hayat�m�z boyunca sürecek ve yapaca��z.
         Son olarak da i� hayat�mdan bahsetmek istiyorum. �� hayat�m�z 1982’li y�llarda Mehmet Ceylan’�n yan�nda amelelik ile ba�lad�. Memuriyetin bir bölümünde orduevi kantin gibi i�lerde görev almam�z ile bu alanda insanlar�n dikkatini çekti, yine sevdi�imiz dostlar�m�z�n ev sahibi olma hayallerine vesile olmak için 2007 y�l�nda in�aat i�ine ba�lad�k ve devam ediyoruz, y�llar önce hayal etsem rüya diye kendimi hay�flard�m ama bugün gerçek oldu devam ediyoruz. En büyük kayna��m�z ise kanaat, yard�mla�ma, özveri ve samimiyet ile güvene dayal� birlikteliktir ortak paydam�zd�r.
                          
                                                                                                                                  Ali KARADEM�R


Metin diyor ki :

Siteyi her zaman takip ediyorum
...........................
2015-04-04 21:06:07
Adsz diyor ki :

Kim bu arkada tanyamadm
...........................
2015-03-03 18:49:26
Kemal diyor ki :

Devam ne zaman
...........................
2015-03-03 06:54:25
SMAL diyor ki :

Tebrik ederiz
...........................
2015-03-01 09:40:52
Tm Yorumlar - Yorum Ekle    

Kayseri
mdo