ANASAYFA   |   GUNCEL HABERLER   |   SOSYAL HABERLER   |   ANILAR & MAKALELER

3.Sosun Ayran Şenliği

3 Üncü Sosun Ayran �enli�i 7 Temmuz 2013 Pazar günü kalabal�k bir kat�l�m ile kutland�, �enlk alan�na bir gün önce çad�rlar kuruldu,sabah saatlerinden itibaren �enlk alan�na misafirler ak�n ak�n gelmeye ba�lad�, �kram ve ayran haz�rl�klar� devam ederken, Dernek ba�kan� Nuri ÖZD�N in heyecan� yüzüne yans�m��t�. �enlikte Büyük emek sarfeden Gazeteci yazar Yüksel Kalkan �n Aç�l��� bilgilendirmesi ve �stiklal mar�� ile ba�lad� dernek ba�kan� Nuri ÖZD�N in konu�malar�n� takiben eski Köy agalar�na plaketlerin verilmesi ve yeni köy agas� Seyit AKBULUT un K�yafetlerinin giydirilmesi ile devam edildi. 3 üncü Sosun Ayran �enli�inde emegi geçenler i tebrik etmek gerekirse �enlik alan�n�n haz�rlanmas�nda Ba�kan Nuri ÖZD�N, Mehmet KARADEM�R, Kemal BOYRAZ, Ümit ÖZCAN ve Yücel AKSOY u, pilav yap�m�nda Ali CEYLAN I Ayran yap�m�nda Ahmet KAHRAMAN �, Çay servisinde Göksel ÖZDEM�R i,�kram Servisinde Ramazan ÖZD�N �, Müzik Gurubunda Beyaz�t BEKAR � Yine destekleri ile Eski dernek Ba�kan� Kamil BOYRAZ, Ali KARADEM�R, �smail �AH�N, Kalender Özcan, Seyit AKBULUT, �aadet ÖZD�N Ü ve emegi geçen diger tüm kat�l�mc�lar� sayabiliriz.
Kat�l�mlar� ile bizleri Onurland�ran Talas belediye Ba�kan� R�fat YILDRIM �l Özel idare Müdürü, Özkar A� Kamil ÖZCAN, Ara�t�rma hastanesi Ba� Hekimi �brahim ÖZCAN Ressam Hasan GÜRPINAR, Ak Parti Talas te�kilat�, TV1, Hakimiyet gazetesi, Yamaçl� ve Süleymanl� köyleri ile Sosun Halk� kat�lm��t�r.Gelecek y�l�n haz�rl�klar� ba�lam�� olup tüm istek ve öneriler degerlendirilecektir.
Sonuç olarak kat�lan ve emegi geçen herkese �ükranlar�m� sunar köy halk�n�n birlik beraberlik içerisinde kültürlerini ya�atma ad�na faaliyetlerinin devam�n� temenni ederim.


Isminiz diyor ki :

enliklerimizde katklar bulunan herkese sonsuz teekkrler
...........................
2014-04-15 12:32:04
Tm Yorumlar - Yorum Ekle    

Kayseri
mdo